Циљеви и дјелатности Удружења су:

активно учешће у изради квалитетних програма побољшања заштите менталног здравља дјеце и адолесцената у складу са европским стандардима;

развој превенције, интервенције и сервиса за заштиту менталног здравља дјеце и адолесцената тако да буду уклопљени у оквир који гарантује поштивање људских права и различитости укључујући права дјеце и адолесцената;

сарадња са здравственим, просвјетним, социјалним и другим органима и организацијама у Босни и Херцеговини у циљу заштите менталног здравља дјеце и адолесцената;

афирмација дјечије и адолесцентне психијатрије унутар медицинских дисциплина које се баве заштитом здравља дјеце и адолесцената;

организовање и провођење семинара, предавања, савјетодавног рада и радионица из подручја дјечије и адолесцентне психијатрије, у циљу перманентне едукације чланова Удружења (информирања и упознавања са новим научним и стручним достигнућима);

заступања интереса чланова Удружења;

презентирање мишљења и ставова Удружења релевантним тијелима;

изналажење начина за побољшање услова рада у области дјечије и адолесцентне психијатрије;

охрабривање мултидисциплинарне праксе кроз заједничке едукације из области дјечије и адолесцентне псхијатрије професионалаца из сродних области заштите менталног здравља;

подршка планирању јединственог програма специјализације/субспецијализације из дјечије и адолесцентне психијатрије у Босни и Херцеговини у складу са савременим европским и свјетским стандардима;

борба за заштиту и унапређење дјечијих права у складу са одговарајућим међународним конвенцијама;

издавање књига, билтена, брошура, едукативно-промотивних материјала и других публикација ради остваривања циљева Удружења;

размјена искустава и информација са истим или сличним удружењима и другим невладиним организација у Босни и Херцеговини и иностранству.