NovostiSimpoziji

Dr.sc. Izet Pajević, redovni profesor

Klinika za psihijatriju, UKC Tuzla, Bosna i Hercegovina

Rođen i živi u Tuzli. Medicinski fakultetu završio 1985. godine. Od 1986. radi na  Klinici za psihijatriju Univerzitetskog Kliničkog Centra, specijalizaciju iz neuropsihijatriju završio 1993. a funkciju načelnika Klinike obavlja od 2001. god. Tokom  1995. boravio je na edukaciji na Missouri univerzitetu – Columbia (SAD), od 1998.do 1999. završio je edukaciju iz oblasti supervizijskog rada (University in Goeteborg) a od 2002.-2013. edukaciju za grupnog analitičara edukatora (Institut za grupnu analizu Zagreb). Magistrirao je 1999. a doktorirao 2003. Iste godine na Medicinskom fakulteta Univerziteta u Tuzli izabran je za docenta, 2008. za vanrednog  a 2015. za redovnog profesora, na predmetu “Psihijatrija sa medicinskom psihologijom”. Titulu primarijusa dobio je 2003. godine, a certificirani subspecijalista kliničke psihijatrije je od 2011. god. Objavio je preko 170 stručnih i naučnih radova. Autor je više poglavlja u knjigama i urednik i recenzent više knjiga. Član je svjetskog i evropskog udruženja psihijatara. Aktuelno, predsjednik je Udruženja psihijatara u BiH, Udruženja za dječiju i adolescentnu psihijatriju u BiH i Udruženja psihijatar Tuzlanskog Kantona, podpredsjednik Udruženja za integrativnu medicinu u BiH,  a član predsjedništva Udruženja grupnih analitičara u BiH.


Dr.sc. Miro Jakovljević, akademik, redovni profesor

Klinika za psihijatriju, KBC Rebro, Zagreb, Hrvatska

Liječnik psihijatar, profesor psihijatrije u trajnom zvanju. Predstojnik Klinike za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u KBC Zagreb od 2007. do 2015. godine. Pročelnik Katedre za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru od 2000. do 2013. godine, te prodekan za znanost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru od 2007. do 2013. godine. Objavio je 20 knjiga 28 poglavlja u knjigama drugih autora, te preko 200 znanstvenih i stručnih radova. Glavni je urednik časopisa Psychiatria Danubina. Član je Europske akademije znanosti i umjetnosti, inozemni član Akademije nauka i umjetnosti BiH, redovni član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, predsjednik, Hrvatskog društva za psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora, te ECNP ambasador za Hrvatsku. Područja znanstvenog interesa: klinička psihofarmakologija i kreativna psihofarmakoterapija, biologijska psihijatrija, psihoterapija, duhovna psihijatrija i transdisciplinarna integrativna psihijatrija.


Dr.sc. Osman Sinanović, redovni profesor

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina

Sarajevski Medicinski fakultet, Univerzitet Sarajevska škola nauke i tehnologije Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirao na Medicinskom fakultetu u Tuzli, a doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. Specijalista je  neuropsihijatrije. Profesor emeritus je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i Sarajevskom Medicinskom fakulteta SSST Univerziteta. Gostujući je profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku i Veleučilišta u Vukovaru. Obavljao je funkciju načelnika Klinike za psihijatriju UKC Tuzla od 1993. do 2001. godine, načelnika Klinike za neurologiju UKC Tuzla od 2001. do 2003. i od 2013. do 2017. godine, pomoćnika Direktora UKC Tuzla za nauku, istraživanje i edukaciju, te šefa Odjela za Kliničku neurofiziologiju i neuromišićne bolesti Klinike za neurologiju UKC Tuzla. Član je i potpredsjednik Akademije medicinskih nauka BiH, počasni član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i Gaetano Conte Academy Italy, te član Borda Direktora Akademije za multiplu sklerozu IUC Dubrovnik, Kuratorija Međunarodnih neuropsihijatrijskih kongresa u Puli, Istraživačke grupe za neurologiju i psihijatriju ANUBiH i Istraživačke grupe za Organizaciju i obezbjeđivanje neuroloških servisa Svjetskog udruženja neurologa. Potpredsjednik je Udruženja neurologa u BiH i član Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja neurologa ACEEP. Glavni je urednik elektroničkog časopisa Zdravstveni glasnik. Član je redakcije časopisa Acta Myologica i Medicinski Arhiv i uredništva časopisa Društva neurologa Srbije i časopisa Društva neurologa Hrvatske. Objavio je 47 knjiga i monografija, više stotina različitih publikacija i citiran je više od 1280 puta. Održao je veliki broj predavanja u zemlji i inostranstvu i bio mentor u 35 magistarskih radova i 17 doktorskih disertacija.


Dr.sc. Dragan Babić, redovni profesor

Klinika za psihijatriju, SKB Mostar, Bosna i Hercegovina

Specijalist neuropsihijatar, subspecijalist socijalne psihijatrije, zaposlen na Klinici za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Redoviti profesor na Medicinskom, Zdravstvenom, Filozofskom i Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju na Fakultetu zdravstvenih studija i glavni urednik elektroničnog časopisa Zdravstveni glasnik. Objavio je dvije knjige, a napisao još dvaneset poglavlja u knjigama drugih autora. Autor i koautor preko 130 stručnih i znanstvenih radova o od kojih je 71 u Pubmed (28 CC). Sudjelovao u više međunarodnih projekata. Mentor je 11 doktorskih disertacija, preko 50 magistarskih radova i preko 200 završnih i diplomskih radova. Član predsjedništva i potpredsjednik je Udruge psihijatara BiH, a u periodu 2013-2014. obnašao je funkciju predsjednika. Predsjednik organizacionog odbora međunarodnog simpozija Mostarska psihijatrijska subota od 2004-2019.g. Dobitnik „rektorove nagrade“ za izniman doprinos razvoju Sveučilišta kroz istaknuti rad na znanstvenom, nastavnom i stručnom polju u 2018. i 2019.godini. Član Hrvatske akademije Bosne i Hercegovine za znanost i umjetnost.


Dr.sc. Ninoslav Mimica, redovni profesor

Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb. Hrvatska

Sspecijalist psihijatar, IFAPA, rođen je 1959. godine u Zagrebu. Završio je Medicinski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao je 1994. godine i iste godine završio specijalizaciju iz psihijatrije. Doktorirao je 2002. godine, a status primarijusa stekao 2005. godine. Subspecijalist je iz područja biologijske psihijatrije, iz forenzičke psihijatrije te iz područja socijalne psihijatrije. Aktualno je u statusu redovitog profesora i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. Zaposlen na Katedri za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, aktualno je predstojnik Klinike za psihijatriju Vrapče i pročelnika Zavoda za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju. Voditelj je Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi. Predsjednik je Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest, Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a, te osnivač Hrvatske Alzheimer alijanse. Predstavnik je Hrvatske u krovnim organizacijama Alzheimer’s  Disease International, Alzheimer Europe i Mediteranean Alzheimer Alliance.


Dr.sc. Esmina Avdibegović, redovni profesor

Klinika za psihijatriju, UKC Tuzla, Bosna i Hercegovina

Neuropsihijatar, subspecijalista socijalne psihijatrije, grupni analitičar i edukator iz grupne analize, doktor medicinskih nauka, redovni profesor Univerziteta u Tuzli. Zaposlena je na Klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli i na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Predavač je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu i Filozofskom fakulteta Univerziteta u Tuzli, te gostujući professor Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum u Valjevu (Republika Srbija). Medicinski fakultet i specijalizaciju iz neuropsihijatrije završila u Sarajevu. Postdiplomski studij upisala na Univerzitetu u Tuzli, gdje stekla i zvanje magistra i doktora medicinskih nauka. Subspecijalističku edukaciju iz socijalne psihijatrije završila 2005. godine, edukaciju iz grupne analize 2009. godine i stekla zvanje edukatora iz grupne analize 2013. godine. U nastavni proces na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli uključena od 1992. godine. Objavila je više knjiga, naučnih i stručnih radova iz oblasti psihijatrije i neurologije. Glavna područja istraživanja su mentalno zdravlje i ljudska prava, socijalna psihijatrija, suicidologija, psihotraumatologija i psihoterapija.


Dr.sc. Marija Burgić-Radmanović, redovni profesor

Klinika za psihijatriju UKC Banjaluka, Bosna i Hercegovina

Rođena je u Banjaluci, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju, a  Medicinski fakultet u Sarajevu. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije i postdiplomske studije iz Dječije i adolescentne psihijatrije pohađala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Klinici za psihijatriju u Banjaluci obavlja funkciju šefa  Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju, a ovo odjeljenje je osnovala 2002. godine. Od 2006. do 2010. godine je obavljala funkciju načelnika Klinike za psihijatriju.  Od 2008. do 2010. godine  i od 2016. do 2018. godine je bila predsjednica Udruženja psihijatara u BiH, a potom u funkciji podpredsjednice.  Obavljala je funkciju  predsjednice Udruženja za dječiju psihijatriju u BiH. Član je Sekcije za edukaciju  u  Svjetskoj psihijatrijskoj asocijaciji (World Psychiatric Association). Redovni je profesor na Katedri za psihijatriju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, a od 1999. do 2015. je obavljala funkciju šefa Katedre za psihijatriju. Član je Udruženja doktora medicine Republike Srpske, Udruženja psihijatara u BiH, Udruženja neuropsihijatara Srbije, Udruženja dječije i adolescentne psihijatrije Srbije, Evropskog udruženja psihijatara, član Sekcije za edukaciju u Svjetskoj psihijatrijskoj sekciji, član Odbora za kardiovaskularnu patologiju Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Član je uređivačkog odbora u časopisima Journal of Psychological Abnormalities in Children, USA; Journal of Psychology and Cognition i Austin Child & Adolescent Psychiatry, a ranije je bila u uređivačkom odboru časopisa Scripta medica. Majka je troje djece.


Dr.sc. Alija Sutović, redovni profesor

Klinika za psihijatriju, UKC Tuzla, Bosna i Hercegovina

Rođen je u Rožajama 1956. godine i tamo je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet je završio u Sarajevu 1981. godine, a specijalizaciju neuropsihijatrije u Tuzli i Zagrebu, gdje je 1988. godine također položio specijalistički ispit. Magistrirao na temu “Kliničke i psiho-dijagnostičke karakteristike PTSP-a” 1996. i doktorirao na temu “Forenzičko-psihijatrijska obilježja ubistva u mirnodopskim i ratnim vremenima” na Medicinskom fakultetu u Tuzli 2001. godine. Član Mreže za podršku žrtvama i svjedocima Haškog tribunala. Izabran je za docenta 2002., a 2007. godine dodijeljeno mu je zvanje vanrednog profesora, a 2015. stalni naziv redovnog profesora za predmet Psihijatrija s medicinskom psihologijom, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, gdje je radio kao voditelj predmetaPsihijatrija sa medicinske psihologije od 2006. godine. Na Klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla radi na mjestu šefa Odjeljenja kliničke psihijatrije. Oženjen je i ima troje djece. Govori bosanski / hrvatski / srpski i engleski.


dr.sc. Milan Stojaković, redovni profesor

Klinika za psihijatriju UKC Banjaluka, Bosna i Hercegovina

Rođen je 1963. godine u Tuzli.Završio Gimnaziju u Banjaluci 1982. godine.

Diplomirao 1989. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, te od tada radi na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra u Banjaluci. Redovni je professor psihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, specijalista psihijatar, subspecijalista sudske psihijatrije, član i predsjednik Skupštine Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini, član Komore doktora medicine Republike Srpske, član EPA- Evropske psihijatrijske asocijacije, član WPA- Svjetske psihijatrijske asocijacije, član AMDA International – Asocijacija doktora medicine Azije, predsjednik AMDA Republike Srpske – Asocijacija doktora medicine Japana u Bosni i Hercgovini.  Ranije je obavljao poslove načelnika Klinike za psihijatriju u Banja Luci, šefa Odjeljenja za specijalne psihijatrijske djelatnosti i Šefa odjeljenja za psihotične poremećaje. Autor je i koautor desetina bibliografskih jedinica objavljenih u poznatim stranim i domaćim časopisima. Autor je poglavlja iz sudske psihijatrije u udžbeniku Osnovi psihijatrije – za studente Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, te ima 6 objavljenih knjiga u domenu psihijatrije. Glavni i odgovorni urednik je međunarodnog časopisa Psymedica.


Dr.med.sc. Kanita Dervić, redovni profesor

Medicinski Univerzitet u Beču, Austrija

Kanita Dervić je diplomirala na Medicinskom Fakultetu u Sarajevu i Muzičkoj akademiji u Sarajevu, te završila specijalizacije dječije i odrasle psihijatrije na Univerzitetskim klinikama (AKH) Medicinskog Univerziteta u Beču, uključujući i  jednogodišnji naučno-istraživački boravak (Postdoctoral Research Fellow) na Columbia University (Division of Child and Adolescent Psychiatry and Division of Neuroscience) u Nju Jorku, USA. Prof. Dervićje prva žena na Medicinskom Univerzitetu u Becču koja je proglašena docentom za dječiju i adolescentnu psihijatriju nakon postignute Habilitation (najviša akademska kvalifikacija u njemačkom govornom području Evrope)2007. godine. Obavljala je niz rukovodećih kliničkih i administrativnih pozicija na Medicinskom Univerzitetu u Beču i internacionalno. Prof. Dervić je dobitnik mnogobrojnih nacionalnih i internacionalnih nagrada (npr. za najbolji naučni rad od Evropske Psihijatrijske Asocijacije 2004.god.; priznanje za zasluge u nauci od austrijskog Ministarstva za nauku i austrijskog predsjednika 2016.god.). Njeni naučno-istrazivački interesi uključuju suicidalno ponašanje i prevenciju suicida u dječijem i adolescentnom dobu. Objavila je niz naučnih radova u vodećim svjetskim stručnim časopisima i često je pozivani predavač na internacionalnim kongresima.


Dr.sc. Vera Daneš-Brozek, penzionisani vanredni profesor

Udruženje za dječiju i adolescentnu psihijatriju u Bosni i Hercegovini, Sarajevo

Po užem stručnom opredjeljenju je subspecijalista dječije psihijatrije educirana u psihodinamskom usmjerenju. Najveći dio radnog vijeka sve do umirovljenja provela je kao voditeljica Odjela dječije psihijatrije pri Psihijatrijskoj klinici Kliničkog centra u Sarajevu i bila vanredni profesor na Katedri za psihijatriju i neurologiju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta u Univerziteta Sarajevu. Također bila je rukovoditelj Katedre za zdravstvenu psihologiju i zdravstveni odgoj Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru. Autorica je velikog boja stručnih i znanstvenih članaka iz područja dječije i adolescentne psihijatrije, a objavila je i dvije knjige kao autor i koautor također iz područja dječije i adolescentne psihijatrije. Sudjelovala je u brojnim lokalnim i međunarodnim stručnim i znanstvenim projektima za zaštitu mentalnog zdravlja. Ima iskustvo kao predavač i supervizor u edukaciji psihoterapeuta. Stalni je sudski vještak za psihijatriju. Najveći broj predmeta u kojima je vještačila odnosi se na zlostavljanje djece i dodjelu djece pri razvodu braka, ali također radi i vještačenja iz drugih područja psihijatrije. Bila je prva je predsjednica Udruženja dječijih psihijatara u Bosni i Hercegovini.


Dr.sc. Miro Klarić, vanredn profesor

Klinika za psihijatriju, SKB Mostar, Bosna i Hercegovina

Rođen je 11.03.1957. godine u Tesliću, Bosna i Hercegovina. Medicinski fakultet sam završio 1976. g. na Medicinskom fakultetu u Tuzli, a specijalizaciju iz neuropsihijatrije 1991. godine na VMA u Beogradu. Poslijediplomski znanstveni studij „Biomedicina“ je završio na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska, gdje je 2005. godine  pod mentorstvom prof. dr. sc. Tanje Frančišković i magistrirao na temi „Psihičke posljedice u žena izloženih kroničnom ratnom stresu“, a 2008. godine pod istim mentorstvom i doktorirao na temi „Posredna traumatizacija u  supruga ratnih veterana oboljelih od PTSP-a“. Od 2014. godine je u zvanju izvanrednog profesora na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Od 1994. godine radi na Klinici za psihijatriju SKB Mostar. Trenutno obnaša funkciju predstojnika klinike i u trećem sam četvoro godišnjem mandatu. Od 2011. godine je pomoćnik ravnatelje SKB Mostar, a od 2013. godine sam i predstojnik katedre za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Do sada je objavio preko 50 stručnih i znanstvenih radova u stranim i domaćim časopisima, učestvovao na više desetaka domaćih i međunarodnih stručnih skupova, a također je i autor jednog udžbenika, te sedam poglavlja u različitim stručnim knjigama.


Dr.sc. Mevludin Hasanović, vanredni profesor

Klinika za psihijatriju, UKC Tuzla, Bosna i Hercegovina Rođen u Brčkom 1958. god. Medicinski fakultet diplomirao u Sarajevu 1982. i specijalizaciju iz neuropsihijatrije u Zagrebu (Hrvatska) 1991. godine. Postdiplomski studij upisao na Univerzitetu u Zagrebu a završio Tuzli, gdje je stekao zvanje magistra potom i doktora medicinskih nauka (2009), vanredni profesor Univerziteta u Tuzli (2014). Zaposlen je na Klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Predavač je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, te na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Primarijus je od 1994. godine, a subspecijalista socijalne psihijatrije je od 2006. god, grupne analitičar od 2009. godine, a 2013. je stekao zvanje edukatora iz grupne analize. Akreditovani EMDR praktičar (2013) i EMDR  konsultant (2017). U nastavni proces na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli uključen od 1996. godine. Objavio je preko 300 stručnih i naučnih radova, Radovi su mu citirani na Google scholars 750 puta. H-index=15, I-10 index=20. Tri puta je nagrađivan drugom nagradom za najbolji objavljen naučni rad u UKC Tuzla 2005., 2006., i 2012/13. god. Član je uredničkih odbora nekoliko domaćih i međunarodnih časopisa. Potpredsjednik je Udruženja  psihijatara TK, predsjednik je Udruženja EMDR terapeuta u BiH i Saveza psihoterapijskih udruženja u BiH. Oženjen je i ima petero djece.


Dr.sc. Alma Džubur Kulenović, vanredni profesor

Psihijatrijska klinika, KCU Sarajevo, Bosna i Hercegovina Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao najbolji student Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u toku cijelog studija, za što je nagrađena između ostalih i Rektorovom nagradom. Specijalizaciju psihijatrije je završila u Zagrebu 1994. Subspecijalista je psihoterapije. Bila član Katedre za psihijatriju University of Illinois, Chicago (SAD) (1995-1999) kao gostujući znanstvenik. Aktivno učestvovala na mnogobrojnim skupovima u zemlji i inozemstvu, kao pozvani predavač i kao uvodničar, objavila veliki broj radova u stručnim i znanstvenim časopisima u zemlji i svijetu, kao autor ili koautor sudjelovala i pisanju knjiga i udžbenika. Bila je angažirana u dva FP 6 projekta financirana od Evropske komisije te kao glavni istraživač u projektima DAAD, Global Health Fund i FP7 (Horizon 2020). Iskustvo u radu na reformi usluga mentalnog zdravlja u Bosni Hercegovini i Hrvatskoj kroz aktivnosti projekata University of Illinois at Chicago i Projekta mentalnog zdravlja Pakta Stabilnosti (regionalni ekspert) kao i Federalnog ministarstva zdravstva BiH. Generalni je sekretar Udruženja psihijatara BiH, bila je Generalni sekretar Udruženja za biološku psihijatriju u Federaciji BiH od osnutka do 2017. Član je Odbora za istraživanje u neurologiji i psihijatriji Akademije nauka i umjetnosti BiH. Doktorica medicinskih znanosti, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Šef katedre za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Direktorica je neuropsihijatrijske discipline Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu.


Dr.sc. Mira Spremo, vanredni profesor

Klinika za psihijatriju UKC Banjaluka, Bosna i Hercegovina

Rođena 1963.god. u Banjaluci.  Gimnaziju i Medicinski Fakultet završila u Banjaluci, a stalno zaposlena u UKC Banjaluka, Klinika za psihijatriju, Odjeljenje dječije i adolescentne psihijatrije. Nakon završene specijalizacije iz psihijatrije i postdiplomskog studija Dječije i adolescentne psihijatije odbranila magistarski rad pod nazivom “Suicidalne ideje adolescenata banjalučkih srednjih škola” ,  2004. godine, a doktorsku tezu pod nazivom „Anoreksija i bulimija nervosa u adolescentnoj populaciji” odbranila 2008. na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Završila je više psihoterapijskih edukacija te je autor i koautor više naučnih i stručnih radova te saradnik i konsultant u više projekata. Trenutno birana  u zvanje vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu u Banjaluci i obavlja dužnost šefa Katedre za psihijatriju. Takođe, stalni konsultant u Udruženju roditelja djece sa autizmom „Djeca svjetlosti”.


Dr.sc. Edin Bjelošević, vanredni profesor

Centar za mentalno zdravlje, JZU Dom zdravlja Zenica, Bosna i Hercegovina

Rođen 28.06.1957. godine, Zenica, Medicinski fakultet: završio  u Sarajevu 1984. godine.

Magistrirao 20. 11. 2003. godine, doktorirao 20.11. 2010. godine. Vanredni profesor od 2018 godine. Prošao više edukacija iz psihijatrije i mentalnog zdravlja. Šef tima za dječiju i adolescentnu psihijatriju pri CZMZ Zenica od 2015. godine. Šef je katedre za Neuropsihijatriju na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici od 25.05.2011. godine. Učestvovao je u radu komisije za osnivanje zdravstvenog i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Jedan od osnivača CZMZ u Zenici i Zavoda za bolestu ovisnosti u Zenici. Predavač je i organizator brojnih preventivnih programa i projekata organizovanih za profesionalce mentalnog zdravlja, lijekare porodične medicine, medicinske, sestre, prosvjetne radnike, pripadnike Mup-a i učenike osnovnih i srednjih škola. Mentor je na 35 diplomskih radova. Mentor je na šest magistarskih radova, komentor je na doktorskoj disertaciji. Autor je više radova objevljenih u časopisima i kongresima. Objavio je sedam knjiga kao autor ili koautor.


Dr.sc. Zihnet Selimbašić, vanredni profesor

Klinika za psihijatriju, UKC Tuzla, Bosna i Hercegovina

Rođen je 1959. godine u Pauču, općina Kladanj. Medicinski fakultet u Tuzli završava 1986. godine, specijalizaciju iz neuropsihijatrije 1995. godine. Edukaciju iz područja dječije i adolescentne traumatske psihologije i psihijatrije na Missouri University, USA 1995. godine. Edukaciju iz „Traume i ljudskog razvoja“ u saradnji sa Harvard Public School, Univerziteta u Rijeci i Univerziteta u Sarajevu završio 1997. godine, a u saradnji sa UNICEF-om godine 1998. edukaciju iz posttraumatske terapije. Izobrazbu iz supervizijskih metoda u saradnji sa Division of Clinical Neorosience and Psychiatry, Gothenburg, Sweden za Kliničku superviziju 2000. godine. Postdiplomski studij je završio 2002. godine. Magistarski rad je odbranio 2005. godine u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu. Doktorsku disertaciju je odbranio 2011. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.  Učestvovao je u psihosocijalnim programima „Pomoć djeci i odraslim osobama stradalim u ratu i poslije rata“ u toku od 1994. do 2004. godine kao i „Razmjena iskustava pomagača/terapeuta Bosne i Hercegovine i Njemačke“ od 1999. do 2001. godine. Zvanje grupnog analitičara stekao 2012. godine. Od 2009. godine je šef  Dnevne bolnice Klinike za psihijatriju JZU UKC Tuzla. Od 2011. godine je docent a od 2019. vanredni profesor na predmetu ”Psihijatrija sa medicinskom psihologijom” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Dr.sc. Nermina Kravić, docent

Klinika za psihijatriju, UKC Tuzla, Bosna i Hercegovina

Neuropsihijatar, subspecijalista dječije i adolescentne psihijatrije i psihoterapije, grupni analitičar, zaposlena je na Klinici za psihijatriju UKC Tuzla, i šef je Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju. Rođena je 1968. god. u Tuzli gdje se školovala i 1993. god. stekla zvanje doktora medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Stručni poslijediplomski studij iz dječije i adolescentne psihijatrije pohađala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. Magistarirala je i doktorirala na temu posljedica ratne traume i traumatskih gubitaka doživljenih u ranom djetinjstvu. Učestvovala je u više međunarodnih projekata saradnje sa univerzitetima u Norveškoj, Italiji, Njemačkoj, Velikoj Briatniji, Švicarskoj, SAD. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli zaposlena je od 2004. god. Objavila je više naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, učestvovala u naučnim i stručnim skupovima. Sekretar je Udruženja za dječiju i adolescentnu psihijatriju u BiH i bila je predsjednica Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK.


Dr.sc. Nermana Mehić Basara, docent

Javna ustanova Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Doktor je medicinskih nauka, primarijus,specijalista neuropsihijatar, subspecijalista za bolesti ovisnosti. Docent je na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i direktorica JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo. Aktivno je učestvovala u više od 60 domaćih, regionalnih i internacionalnih stručnih skupova, bila organizator nekoliko konferencija o mentalnom zdravlju, član Organizacionog odbora Prvog (2003) i Drugog (2007) kongresa psihijatara Bosne i Hercegovine kao i član Kongresnog odbora Trećeg i Četvrtog kongresa psihijatara BiH (2012., 2017). Do sada je objavila preko 20 naučnih i stručnih radova iz oblasti ovisnosti, mentalnog zdravlja u zajednici  i posttraumatskog stresnog poremećaja u relevantnim naučnim časopisima. Kao autor i koautor učestvovala je u izradi velikog broja  stručnih vodiča, priručnika, udžbenika i drugih  publikacija  iz navedenih oblasti. 2004. godine dobila je prestižnu nagradu “Nyswander –Dole Marie Award” , od strane Američke Asocijacije za tretman ovisnosti o opijatima (AATOD), živi i radi u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.


Dr.sc. Nera Zivlak-Radulović, docent

Klinika za psihijatriju UKC Banjaluka, Bosna i Hercegovina

Specijalizaciju iz psihijatrije je završila na Univerzitetu u Novom Sadu  a nakon toga i  supspecijalizaciju iz  sudske psihijatrije  na Univerzitetu  u Kragujevcu. Načelnik Klinike za psihijatriju postaje 2010. godine. Doktorske studije je završila na  Univerzitetu  u Banja Luci 2014. godine.  Docent i predavač je na Panevropskom Univerzitetu „Aperion“ u Banja Luci (na Fakultetu zdravstvenih nauka i   na Pravnom Fakultetu) za predmete  Zdravstvena psiholologija, Pravna medicina  i Sudska psihologija i psihopatologija. Profesor je na  predmetu Mentalna higijena na  Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru. Član je Komore doktora medicine Republike Srpske, Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini, Predsjednik Udruženja alkohologa i stručnjaka za druge ovisnosti Bosne i  Hercegovine. Publikovala je dvije knjige iz oblasti forenzičke psihijatrije, dva poglavlja u knjigama iz oblasti psihijatrije / bolesti zavisnosti /i dermatologije, pedesetak  stručnih  i desetak  naučnih radova iz različitih oblasti u psihijatriji (naročito iz oblasti bolesti zavisnosti). Govori srpski i engleski jezik.


Dr.sc. Marko Martinac, docent

Centar za mentalno zdravlje, Dom  zdravlja Mostar, Bosna i Hercegovina

Rođen  je  1967. godine. Diplomirao  je  na  Medicinskom  fakultetu  Sveučilišta  u  Zagrebu Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru odbranio je magistarski  rad  (2011.)  i  doktorsku  disertaciju  (2013.).  Završio je i edukacije o liječenju bolesti  ovisnosti  u Zagrebu  (1999)  i  Italiji  (1998.).  Šef  je CMZ  u  DZ Mostar,a bio je zaposlen i u Centru za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u  Mostaru.  Član  je UO   UPuBiH, potpredsjednik Udruženja alkohologa i stručnjaka  za  druge  ovisnosti  u  BiH,  član je Hrvatskog  društvaza biologijsku psihijatriju i kliničku psihofarmakologiju i World Society  of  Biological  Psychiatry.Nagrađen za najbolji znanstveni rad od strane Hrvatskog društva za alkoholizam i druge ovisnosti (2004.) i Hrvatskog psihijatrijskog društva (2006.). Član je Uredništva internacionalnog časopisa Alcoholism, pomoćnik urednika u znanstvenim časopisima  Zdravstveni  glasnik  i  Medicina  Academica  Mostariensia.  Dugogodišnjije član Organizacijskih    odbora    Mostarskih    psihijatrijskih    subota,    i      Organizacijskog odbora Hrvatske konferencija o alkoholizmu i drugim ovisnostima, te Alpe-Adria  konferencije  o  alkoholizmu.  Bio  istraživač  na  projektu  Federalnog ministarstva  znanosti.  Do  sada  je  objavio  više  od  30  kongresnih  sažetaka  i  70  radova  u  indeksiranim časopisima (18 u CC i 9 u SCI). Govori engleski jezik.


Dr.sc. Elvir Bećirović, docent

Klinika za psihijatriju, UKC Tuzla, Bosna i Hercegovina

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2002. godine. Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položio 2009. godine.  Magistrirao 2009. na temi „Seksualne disfunkcije u ratnih veterana sa PTSP-om“. Doktorirao 2017. na temi „Povezanost emocionane inteligencije, aleksitimije i empatije sa simptomima posttraumatskog stresnog porećaja“ te promovisan u zvanje docenta. Pohađao trening iz Eye Movement Desensitation and Reprocesing (EMDR) 2007.-2011. godine i stekao zvanje EMDR praktičara. Godine 2015. je završio višegodišnju edukaciju i stekao zvanje grupnog analitičara. Završio je izobrazbe iz neurolingvističkog programiranja (NLP), persuazije i socijalnog uticaja te hipnoterapije. Pohađao seminare iz psihijatrije u organizaciji Weill Cornell Univreziteta u Salzburgu (Austrija) 2006. i 2008. godine. Godine 2008. pohađao Core Maudsley forum u organizaciji Instituata za psihijatriju i King’s College u Londonu (Engleska). Boravio je 2009. godine na studijskoj  razmjeni iz psihijatrije u Donauspital u Beču (Austrija). Završio je edukaciju o Shizofreniji u organizaciji Lundbeck instituta u Kopenhagenu (Danska) 2012. godine.


Dr.sc. Amra Memić-Serdarević, docent

Psihijatrijska klinika, KCU Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Zaposlena na Psihijatrijskoj klinici Klinickog centra Univerziteta u Sarajevu, kao ljekar specijalista neuropsihijatar i docent na Katedri za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Pored klinickog rada bavi se naucnim istrazivanjima na podrucjima klinicke i bioloske psihijatrije, te psihijatrijske genetike. Autor i ko-autor na vise radova. Ucestvovala je u mnogim domacim i medjunarodnim naucnoistrazivackim projektima. Participirala je i na brojnim kongresima, simpozijima, konferencijama kao aktivni ucesnik i pozvani predavac, te na edukacijskim skolama i treninzima. Magistarsku i doktorsku tezu odbranila je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Doktrosku tezu iz oblasti psihijatrijske genetike, pod mentorstvom Prof. dr. Marcella Rietschel, uradila na Psihijatrijskoj klinici Klinickoga centra Univerziteta u Sarajevu, Medicinski fakultet u Sarajevu i Psihijatrijskoj klinici u Mannheim-u, Medicinski fakultet Univerziteta u Heidelberg-u.


Dr.sc. Rusmir Softić, docent

Psihijatrijska klinika, KCU Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Rođen je u Tuzli 1973. godine. Diplomirao je na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2001. godine. Specijalista neuropsihijatar od 2008. godine. Završio je dva postdiplomska studija: stručni postdiplomski studij iz oblasti „Psihoterapija“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i postdiplomski studij iz biomedicinskih znanosti na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Magistrirao i doktorirao na Univerzitetu u Tuzli. Prvi je evropski akreditovan EMDR psihoterapeut u Bosni i Hercegovini. Završio je šestogodišnju edukaciju iz psihoterapijske oblasti „Grupna analiza“ i stekao zvanje grupnog terapeuta. Certificirani je klinički hipnoterapeut i NLP Practitioner. Od 2008. do 2017. godine radio je kao ljekar specijalista na odjeljenjima za kliničku psihijatriju, te odjeljenju za traumatske stresne poremećaje Klinike za psihijatriju, UKC Tuzla, a od 2017. godine radi u Psihijatrijskoj klinici, KCU Sarajevo na poslovima šefa Dnevne bolnice. Docent je na Katedri za psihijatriju sa medicinskom psihologijom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.


Dr.sc. Zvezdana Stojanović, docent

Vojnomedicinska Akademija, Beograd, Srbija

Rođena je 02.01.1972. godine. Izabrana je 2017. godine za Docenticu za predmet Psihijatrija, na Medicinskom fakultetu Vojno medicinske akademije (VMA) Univerziteta odbrane u Beogradu. Odbranila je 2016. godine doktorsku disertaciju ”Ispitivanje efekta  elektrokonvulzivne terapija na kognitivne i mnestičke funkcije kod osoba sa depresijom”, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Od 2000-2004. godine je završila specijalizaciju iz psihijatrije na VMA. Pohađala je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu u period 1991-1997. čodine. Član je od 2017. u Društvu za neuronauke Srbije a od 2007. u Udruženju psihijatara Srbije. Objavila je in extenso– ukupno 2 rada iz kategorije M21, 7 radova iz kategorije M23: Stojanovic Z, Andric S, Soldatovic I, Dolic M, Spiric Z, Maric NP. Executive Function in Treatment-Resistant Depression Before and After Electroconvulsive Therapy. World J Biol Psychiatry. 2017;18(8):624-632. Maric NP, Stojanovic Z, Andric S, Soldatovic I, Dolic M, Spiric Z. The acute and medium-term effects of treatment with electroconvulsive therapy on memory in patients with major depressive disorder. Psychological Medicine. 2016;46(4):797-806.


Dr.med.Vesna Horvat, mr.med.sc.

Psihijatrijska klinika KCU Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Zaposlena je na Psihijatrijskoj klinici KCUS. Završila specijalizaciju iz neuropsihijatrije te se  u stručnom smislu usmjerila na rad sa razvojnom populacijom i postala  subspecijalista iz dječje i adolescentne psihijatrije. Završila je postdiplomski studij iz dječije i adolescentne psihijatrije (CAP), koji je organiziran u suradnji Sarajevskog i Umea Univerziteta iz Švedske te stekla titulu magistra nauka. Pohađala petogodišnju edukaciju iz Grupne analize. U ratnom i poslijeratnom periodu bila angažirana  u projektima u psihosocijalne pomoći razvojnoj populaciji kao što su: Centar „Duga“ organizacije Medisin de mond iz Pariza, Centru za pomoć žrtvama torture organiziranog od strane IRCT iz Kopenhagena. Učestvovala kao predavač u edukativnim seminarima i pravljenju priručnika iz domena dječje i adolescentne psihijatrije za profesionalce iz oblasti mentalnog zdravlja.Bila  predstavnik iz FBIH za oblast mentalnog zdravlja razvojne populacije u sklopu Pakta stabilnosti. Objavila niz radova,učestvovala na značajnim naučnim skupovima u zemlji i inozemstvu.


Dr. Med. Nermina Hadžagić-Ćurčić,mr.med.sc.

Psihijatrijska klinika KCU Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Rođena je 15.04.1962. godine u Sarajevu. Radi na Psihijatrijskoj klinici Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu na Odjelu za dječiju i adolescentnu psihijatriju, kao specijalista neuropsihijatar, subspecijalista dječije i adolescentne psihijatrije i psihoterapije. Medicinski fakultet u Sarajevu je završila 1988.god. Od l989. do l995.godine je radila u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju u Sarajevu, kao ljekar opšte prakse. Radi na Psihijatrijskoj klinici Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu od 1995.godine. 1999.godine je položila specijalizaciju iz neuropsihijatrije i od tada radi na Odjelu za dječiju i adolescentnu psihijatriju. Od 2012. godine je šef tog odjela. Magistarski rad pod naslovom “Psihosocijalne karakteristike porodice i efekti psihosocijalne podrške zlostavljanoj djeci” odbranila je 2005. godine u sklopu Postdiplomskiog studija “Dječja i adolescentna psihijatrija i psihologija” Univerzitetu u Sarajevu u suradnji sa Univerzitetom Umea (Švedska). Od 2005. do 2010. godine je bila na edukaciji iz kognitivno-bihevioralne psihoterapije, čiji je nositelj Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije. Godine 2015. je postala subspecijalista dječije adolescentne psihijatrije i psihoterapije, te  je dobila zvanje primarijus.