Podunavska Psihijatrijska Asocijacija (PPA)

u saradnji sa:

Međunarodnom akademijom nauka i umjetnosti u
Bosni i Hercegovini – Razred za medicinske nauke

Univerzitetskim kliničkim centrom (UKC) Tuzla
– Klinika za psihijatriju

Medicinskim fakultetom Univerziteta u Tuzli

Udruženjem psihijatara Tuzlanskog kantona (UPTK)

Udruženjem psihijatara u Bosni i Hercegovini
(UPuBiH)

Hrvatskim društvom za kreativnu psihofarmakoterapiju i
biološku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ)

organizuje:

MEĐUNARODNI
30. PODUNAVSKI PSIHIJATRIJSKI SIMPOZIJ

(u hibridnoj formi)

MKB-11 I KREATIVNA FARMAKOTERAPIJA
U PSIHIJATRIJI: IZAZOVI I PERSPEKTIVE

Tuzla, Bosna i Hercegovina,
28 – 29. oktobar/listopad, 2022.
Hotel Salis