Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

aktivno učešće u izradi kvalitetnih programa poboljšanja zaštite mentalnog zdravlja djece i adolescenata u skladu sa evropskim standardima;

razvoj prevencije, intervencije i servisa za zaštitu mentalnog zdravlja djece i adolescenata tako da budu uklopljeni u okvir koji garantuje poštivanje ljudskih prava i različitosti uključujući prava djece i adolescenata;

saradnja sa zdravstvenim, prosvjetnim, socijalnim i drugim organima i organizacijama u Bosni i Hercegovini u cilju zaštite mentalnog zdravlja djece i adolescenata;

afirmacija dječije i adolescentne psihijatrije unutar medicinskih disciplina koje se bave zaštitom zdravlja djece i adolescenata;

organizovanje i provođenje seminara, predavanja, savjetodavnog rada i radionica iz područja dječije i adolescentne psihijatrije, u cilju permanentne edukacije članova Udruženja (informiranja i upoznavanja sa novim naučnim i stručnim dostignućima);

zastupanja interesa članova Udruženja;

prezentiranje mišljenja i stavova Udruženja relevantnim tijelima;

iznalaženje načina za poboljšanje uslova rada u oblasti dječije i adolescentne psihijatrije;

ohrabrivanje multidisciplinarne prakse kroz zajedničke edukacije iz oblasti dječije i adolescentne pshijatrije profesionalaca iz srodnih oblasti zaštite mentalnog zdravlja;

podrška planiranju jedinstvenog programa specijalizacije/subspecijalizacije iz dječije i adolescentne psihijatrije u Bosni i Hercegovini u skladu sa savremenim evropskim i svjetskim standardima;

borba za zaštitu i unapređenje dječijih prava u skladu sa odgovarajućim međunarodnim konvencijama;

izdavanje knjiga, biltena, brošura, edukativno-promotivnih materijala i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

razmjena iskustava i informacija sa istim ili sličnim udruženjima i drugim nevladinim organizacija u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.